Integritet

1. Inledning

Genom denna personuppgiftspolicy (härefter Personuppgiftspolicy) intygar Socialdemokraterna att all behandling av personuppgifter sker på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med Personuppgiftspolicyn är att ge den som utnyttjar Socialdemokraternas tjänster, insikt i Socialdemokraternas behandling av personuppgifter för att tillgodose en korrekt, laglig och transparent personuppgiftsbehandling.

Socialdemokraternas avsikt är att alltid värna och skydda din integritet genom att visa på att adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter upprätthålls. Dessutom vill vi att du ska veta om vilka rättigheter som tillfaller dig gällande dina personuppgifter när de behandlas av oss.

2. Definitioner

Med Socialdemokraterna avses det politiska partiet Socialdemokraterna (med organisationsnummer 802003–1145, Riddarhustorget 7-9 111 28 Stockholm) som äger och driver Folkrörelse.nu. Socialdemokraterna är den organisation som juridiskt sett är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Med Kampanj avses en kampanj som finns på Folkrörelse.nu

Med Kampanjdeltagare avses den individ som deltar i en Kampanj som finns på Folkrörelse.nu

Med Kampanjskapare avses den individ som skapar en Kampanj på Folkrörelse.nu

Övriga begrepp och definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas med bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, ”GDPR”).

3. Vår Personuppgiftspolicy och våra Användarvillkor

Genom att skapa eller skriva under en kampanj på vår webbsida och klicka i rutan bredvid orden “Genom att du markerar rutan, fyller i dina uppgifter i ovannämnda fält och registrerar dig hos oss uppger du att uppgifterna tillhör dig, att du är minst 18 år gammal, att du har läst igenom och godkänner våra Användarvillkor och vår Personuppgiftspolicy. ” visar du att du accepterar och förstår Socialdemokraternas Personuppgiftspolicy och Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av Socialdemokraterna och de personuppgiftsbiträden som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av personuppgifterna. Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast personuppgifterna på vårt uppdrag, enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Socialdemokraterna tillser att det alltid finns ett biträdesavtal upprättat med dessa personuppgiftsbiträden som på ett materiellt och riktigt sätt uppfyller rekvisiten i GDPR.

Detta samtycker du till:

Nedanstående tre (3) punkter beskriver Socialdemokraterna behandling av dina personuppgifter:

3.1 Om du skriver under kampanjer Folkrörelse.nu

Att gå med i kampanjer på Folkrörelse.nu innebär att behandling av personuppgifter kommer att ske för följande kategorier av personuppgifter:

● Förnamn;

● Efternamn;

● E-post;

● Telefonnumer;

● Postnummer;

● Åsikt i Kampanjen.

Socialdemokraternas ändamål med behandlingen av personuppgifter är att Kampanjdeltagaren ska kunna visa sitt stöd och engagemang för kampanjerna som finns på Folkrörelse.nu som syftar till att Kampanjdeltagaren ska kunna påverka politiska och ekonomiska makthavare. Ändamålet uppnås genom att:

● Kampanjdeltagarens förnamn och första bokstaven i efternamnet publiceras på Folkrörelse.nu förknippad med den underskrivna Kampanjen;

● Kampanjdeltagaren får mer information om kampanjen från Kampanjskaparen genom att bli kontaktad genom e-post om bl.a. events som hålls genom Socialdemokraternas verksamhet eller självständigt på Facebook;

● Kampanjdeltagaren kan bli kontaktad av Socialdemokraterna per telefon eller SMS om pågående events och donationsmöjligheter förknippade med den underskrivna Kampanjen;

● Kampanjdeltagaren kan bli kontaktad av Socialdemokraterna genom e-post om en Kampanj som Kampanjdeltagaren har delat på Facebook för ytterligare stöd och assistans från Socialdemokraterna;

● Kampanjdeltagarens förnamn kan exporteras från webbsidan av Kampanjskaparen för att lämna in till ovan nämnda politiska och ekonomiska makthavare. Exporteringen kan betyda att uppgifterna uppvisas offentligt och masskommuniceras.

3.2 Om du väljer att skapa en kampanj på Folkrörelse.nu

Att skapa en Kampanj på Folkrörelse.nu innebär att behandling av personuppgifter av följande kategorier kommer att ske:

● Förnamn;

● Efternamn;

● Profilbild;

● E-post;

● Telefonnummer;

● Lösenord;

● Postnummer;

● Åsikt i Kampanjen.

Socialdemokraternas ändamål med behandlingen av personuppgifter är att ge Kampanjskaparen möjligheten att skapa och driva kampanjer tillsammans med Kampanjdeltagare i syfte att påverka politiska makthavare och ekonomiska makthavare. Ändamålet uppnås genom att:

● Socialdemokraterna publicerar Kampanjskaparens Kampanj på Folkrörelse.nu där förnamn, efternamn och eventuell profilbild offentliggörs;

● Socialdemokraterna använder Kampanjskaparens förnamn och efternamn i e-post som automatiskt, genom Socialdemokraternas webbverktyg, skickas till Kampanjdeltagare;

● Socialdemokraterna använder Kampanjskaparens förnamn och efternamn i e-post som automatiskt skickas ut till den Kampanjdeltagare som väljer att gå med i Kampanjskaparens Kampanj;

● Kampanjskaparen får möjligheten att kommunicera med Kampanjdeltagare genom Socialdemokraternas webbverktyg;

● Kampanjskapare får möjligheten att skapa evenemang inom temat för den aktuella Kampanjen genom Socialdemokraternas webbverktyg;

● Kampanjskaparen får möjligheten att exportera förnamnen på Kampanjdeltagarna i syfte att masskommunicera och uppvisa dessa offentligt.

3.4 Allmän information från Socialdemokraterna

Om du har valt att ta emot allmän information från Socialdemokraterna kommer behandling av följande personuppgifter att ske:

● Förnamn;

● Efternamn;

● Postnummer;

● E-post.

● I tillämpliga fall: donationssummans storlek.

Behandlingen av dina personuppgifter i detta fall innebär en möjlighet för Socialdemokraterna att kunna skicka ut information och frågeunderlag om Socialdemokraterna verksamhet innehållandes: allmän information, frivilliga enkäter, frivilliga undersökningar, förfrågningar att donera en summa pengar till Socialdemokraternas verksamhet inbegripet olika Kampanjer, förfrågan om medlemskap och utvärderingar om Socialdemokraternas verksamhet som rör Kampanjer och events som finns publicerade på Socialdemokraterna.se och Folkrörelse.nu. Ändamålet är att ge mottagarna en större inblick i Socialdemokraterna och en möjlighet att kunna utvärdera Socialdemokraternas verksamhet, ge feedback över vilka kampanjer som ska startas i gång och prioriteras upp samt kunna stötta och påverka Kampanjer och Socialdemokraternas verksamhet genom donationer.

4. Lagringstid för dina personuppgifter

Lagringstid för personuppgifterna vid deltagande av kampanj och vid skapande av kampanj.

Lagringstid för personuppgifterna avser en period som motsvarar Kampanjens slutförande eller en period om maximalt ett (1) år från dess att kampanjen ingicks. Om inget nytt samtycke inhämtas från Kampanjdeltagaren eller Kampanjskaparen inom den perioden kommer behandlingen av personuppgifter att upphöra.

Undantag för lagringstid

Behandling av personuppgifter kan fortsätta att ske för det fall det är nödvändigt att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Vilka rättigheter har jag?

Som användare av Socialdemokraternas tjänster i egenskap av Kampanjdeltagare, Kampanjskapare eller andra tjänster där behandling av dina personuppgifter sker, har du rättigheter som ska tillförsäkra dig en korrekt, laglig och transparent behandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Nedanstående utgör dina rättigheter.

Begära tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära att få ut dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som behandlingen grundar sig på. När en sådan begäran har inkommit till Socialdemokraterna så ska Socialdemokraterna förse dig med en (1) kostnadsfri kopia av förekommande personuppgifter i ett enkelt och tillgängligt format. Är din begäran uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt med tanke på dess repetitiva art, får Socialdemokraterna ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla dig informationen.

Rätt till rättning

Upptäcker du att Socialdemokraterna har felaktiga eller inaktuella Personuppgifter om dig, så har du rätt att få dessa rättade av Socialdemokraterna utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Socialdemokraterna raderar dina personuppgifter som används inom Socialdemokraternas verksamhet. Radering kan ske om du återkallar ditt samtycke (se nedan “Återkallelse av samtycke”), om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller om Socialdemokraterna hanterar dina personuppgifter på ett olagligt sätt. Inkommer en sådan begäran ska Socialdemokraterna, om det inte föreligger något hinder, utan onödigt dröjsmål radera personuppgifterna. Socialdemokraterna ska också inom rimliga åtgärder, med beaktande av teknik och kostnader, kontakta andra innehavare av dina Personuppgifter och ge dem instruktion att radera dessa.

Rätt till invändning och/eller begränsning

Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingar som utförs av dina personuppgifter. Du kan till exempel begränsa behandlingar om dig tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att invända mot behandlingar som grundar sig på intresseavvägning. Till exempel gäller detta våra mejlutskick till dig. Socialdemokraterna har dock fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter om det skulle finnas en rättslig förpliktelse att göra detta.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de Personuppgifter som du har tillhandahållit Socialdemokraterna i ett strukturerat och maskinläsbart format i syfte för dig att överföra dessa personuppgifter till en annan organisation, företag eller sådan juridisk person. Rätten gäller all behandling av personuppgifter som grundar sig på samtycke och som är automatiserad.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter hos Socialdemokraterna för de tjänster du utnyttjar. Detta innefattar särskilt, men inte uteslutande, Behandlingen av Personuppgifter som sker för Kampanjdeltagande, Kampanjskapande, donationer och mottagande av allmän information från Socialdemokraterna. Detta förändrar inte lagligheten i den behandling av personuppgifter som skedde innan samtycket återkallades. Om en återkallelse av samtycke sker kommer Socialdemokraterna att utan onödigt dröjsmål radera eller anonymisera dina Personuppgifter. Återkallelsen av samtycket sker genom att du skickar in ett mejl till [email protected]

Observera att det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke, med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos Socialdemokraterna för ett annat ändamål. Inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Socialdemokraternas behandling av personuppgifter sker på ett sätt som strider mot det som står i denna Personuppgiftspolicy eller enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen. Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

6. Säkerhet och Sekretess

Teknisk och organisatorisk kapacitet

Socialdemokraterna intygar att Folkrörelse.nu besitter tillräcklig och nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga, inbegripet tekniska lösningar, kompetens, ekonomiska och personella resurser, rutiner och metoder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Sekretessavtal för Socialdemokraternas anställda

Samtliga representanter för Socialdemokraterna som har tillgång till personuppgifter har genom sitt anställningsavtal tecknat ett sekretessavtal som omfattar all behandling av personuppgifter. Socialdemokraterna ansvarar för att sekretessen omfattar alla uppgifter oavsett om uppgifterna lämnats i skriftlig eller muntlig form.

Socialdemokraterna ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt rutiner begränsa tillgången till personuppgifter till endast behörig personal. Detta ska särskilt ske genom att all personal som hanterar personuppgifter har genomgått särskild utbildning avseende dataskydd samt att all personuppgiftshantering övervakas av en särskilt utsedd arbetsledare med goda kunskaper inom och erfarenhet av gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombud

Socialdemokraterna har ett dataskyddsombud vars syfte är att informera och ge råd till Socialdemokraterna och dennes personuppgiftsbiträden vid behandlingen av personuppgifter så att detta sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är självständig och oberoende av Socialdemokraterna och dennes personuppgiftsbiträden. Socialdemokraterna får inte ge instruktioner till dataskyddsombudet och heller inte avsätta eller utsätta dataskyddsombudet för sanktioner för att denne har utfört sina uppgifter.

Kampanjdeltagare, Kampanjskapare eller andra användare av Socialdemokraternas tjänster för vilka behandling av personuppgifter sker, får kontakta dataskyddsombudet avseende alla frågor som rör behandling av personuppgifter och för utövandet av dennes rättigheter.

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess och konfidentialitet rörande alla personuppgifter som denne behandlar. Dataskyddsombudet Joakim Jonsson kan kontaktas genom följande kontaktuppgifter: [email protected]

E-post

I syfte att säkerställa att den e-post vi skickar ut inte ska bedömas som skräppost eller på andra sätt inte klarar av säkerhetsaspekterna som krävs av Socialdemokraterna, så har vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att spara statistik över Kampanjdeltagares och Kampanjskapares öppnings- och läsfrekvenser av e-post. Denna information samlas endast in för statistiska ändamål och för att skicka påminnelser till aktiva inom Socialdemokraterna. Denna information delas inte med någon utanför Socialdemokraternas organisation.

Tredjelandsöverföring

Huvudregeln är att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Det finns dock undantag.

Dina personuppgifter överförs även utanför EU/EES när du själv befinner dig utanför EU/EES. För att det ska vara möjligt för Socialdemokraterna att fortsätta låta dig utnyttja våra tjänster även när du befinner dig utanför EU/EES kommer dina personuppgifter att behandlas om 1) vi har ditt samtycke eller 2) vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina rättigheter- och friheter (Artikel 49).

Socialdemokraterna tillämpar alltid adekvata säkerhetsåtgärder och sekretess rörande dina personuppgifter. Dina personuppgifter används alltid i enlighet med vad som stadgas i denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.